Om Brandvarnare

Brandvarnaren ger trygghet i vardagen och tid att reagera och komma i säkerhet om olyckan skulle vara framme. Att installera brandvarnare är den viktigaste åtgärden för att få ett brandsäkert och tryggt hem.

Läs BrandvarnareGruppens sidor om placering och skötsel och titta sedan på MSB-myndighetens film om brandvarnare

Alla brandvarnare som får säljas i Sverige måste uppfylla en fastställd internationell teknisk standard och vara CE-märkta. Grundkraven är att de ska vara konstruerade och tillverkade enligt gällande harmoniserad EU-standard (SS-EN 14604), vara typprovade och CE-märkta.

Placering av brandvarnare

Placering av brandvarnare
För en säker funktion och snabbt larm vid rökutveckling eller öppen brand är det viktigt att brandvarnare finns där de ges bästa förutsättningar för att snabbt reagera och varna.

Hur många brandvarnare behöver man
För optimal säkerhet är en brandvarnare per rum att rekommendera.
Det finns dock några tumregler:
- minst en brandvarnare per våningsplan
- minst en brandvarnare per 60 kvadratmeter
- största avstånd mellan brandvarnare 12 meter
- minst en brandvarnare i eller i anslutning till sovrummet
- normalt stängda dörrar (t ex när man sover) kräver brandvarnare i rummen på båda sidor om dörren
- komplicerade planlösningar kräver brandvarnareplanering i varje sammanhängande våningsdel för sig

I taket
De flesta brandvarnare är konstruerade för att sitta mot ett tak.
Rök och brandgaser stiger uppåt och lägger sig under taket. Brandvarnarens ingångshål ligger runt brandvarnaren mot taket.
Placera brandvarnaren med minst 50 cm avtånd mot väggen.
Vid öppen takås ska brandvarnaren sättas så högt upp mot takåsen som möjligt.

Sätt inte brandvarnare på väggen eller på öppet liggande bjälkar eller långt ner på sluttande tak.

Mera om placering
Det finns många som poängterar betydelsen av brandvarnare och ger goda råd Följande text kommer från MSB-myndighetens hemsida:
- Brandvarnare placeras i den väg som de boende ska använda för att komma ut i det fria från sovrummen.
- Placera brandvarnarna i taket och minst 50 cm från väggen.
- Sätt brandvarnare utanför sovrummen.
- I ett hus med flera våningar bör det finnas minst en brandvarnare på varje plan. Varm rök stiger uppåt. Brandvarnare bör därför placeras högst upp i taket ovanför trappan.
- Sätt brandvarnarna så att de inte orsakar onödiga larm, till exempel vid matlagning.
Tänk på
- Stängda dörrar kan hindra röken från att nå brandvarnaren.
- För bästa funktion ska brandvarnaren alltid sitta i taket. Det ska dessutom finnas minst 50 cm fritt utrymme kring brandvarnaren.
- Luft från ventiler och takfläktar kan blåsa bort röken från brandvarnaren så att larmet fördröjs.
- Brandvarnaren ska inte placeras nära ventilationsöppningar. Den bör inte heller placeras i utrymmen där den riskerar att ge ifrån sig falsklarm, till exempel i köket eller badrummet.
- En stängd dörr hindrar röken från att nå brandvarnaren och dämpar ljudet från brandvarnaren så att det kan vara svårt att uppfatta.
Läs mera hos Myndigheten för Säkerhet och Beredskap

Följande text kommer från Brandskyddsföreningens hemsida:
Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:
- Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
- Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
- Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen.
- Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna.
- Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
- Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm. Glöm inte att testa dem när du monterat upp dem!
Läs mera hos Brandskyddsföreningen

Skötsel av brandvarnare

Läs noga igenom bruksanvisningen och spara den. Där står bl a var brandvarnaren ska placeras, hur den ska monteras, hur man testar och sköter brandvarnaren samt batteribyte och vilka batterier som ska användas.

Åtgärderna för att sköta en brandvarnare är mycket enkla, men viktiga.

1. Kontrollera en gång i månaden att brandvarnaren fungerar.
Det görs genom att trycka på testknappen. Håll inne några sekunder tills larmsignalen hörs.
Testknappen kontrollerar samtliga nödvändiga funktioner i brandvarnaren.

Testa inte med rök eftersom detta kan vara missvisande om inte korrekt testutrustning användes.
Testa inte med öppen låga, eftersom detta kan skada brandvarnaren samt innebära fara för omgivningen.

Om det inte hörs någon larmsignal när man testar så är det dags att byta batteri.

Efter batteribytet kontrollerar man på nytt funktionen genom att trycka på testknappen. Om det trots nytt batteri ändå inte hörs någon larmsignal är det dags att kassera den gamla brandvarnaren och installera en ny.
Den kasserade brandvarnaren hanteras som el-avfall.

2. Rengör
Regelbundet, gärna i samband med test av brandvarnaren, och speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad trasa.
För bästa resultat:
1. dammsug
2. blås
3. dammsug

3. Var uppmärksam på batteribytessignalen
Alla batteridrivna brandvarnare avger en liten signal, oftast ett litet pip, ca en gång per minut när det är dags att byta batteri. Signalen varar i ca en månad. Brandvarnaren fungerar som vanligt under denna tid, men byt batteri så fort du hör pipet.

4. Kassering av uttjänta brandvarnare
När din brandvarnare inte längre fungerar lämnar du den till återvinning, oftast kommunens återvinningscentral men det kan också finnas lokala lösningar med mer fastighetsnära insamling. Då kommer den att förbehandlas och materialet kan återanvändas så att vi gemensamt sparar på jordens resurser.

Du behöver inte plocka ut batteriet, det kan sitta kvar när du lämnar in brandvarnaren, det kommer till rätt återvinning ändå. Om du däremot byter batteri så lämnar du det gamla batteriet till batteriinsamlingen, också det på en återvinningscentral eller i andra lokala lösningar, exempelvis batteriholk.

Brandvarnaregruppen samarbetar med El-Kretsen vad gäller insamling och återvinning av såväl brandvarnare som batterier.

Oönskade larm

Det finns ett antal faktorer som kan utlösa oönskade larm. Några av dessa kan är:

Hög luftfuktighet.
Vid hög luftfuktighet (över 90 % relativ fuktighet) kan oönskade larm uppstå. Detta beror på ökad känslighet eller kondens i detektionskammaren.
Kan uppstå vid öppnandet av en badrumsdörr, vid användning av ångstrykjärn, vid årstider med hög luftfuktighet (ev i kombination med luftföroreningar etc.).
Det kan vara svårt att komma till rätta med dessa problem, men en lösning kan vara att flytta brandvarnaren (om den sitter t ex utanför badrummet eller vid en ventil för ånga), eller att försöka minska luftfuktigheten i bostaden.

Naturliga rökpartiklar i luften.
Dessa kan vara synliga eller osynliga, och ex. komma från spisugnen, brödrosten eller från en öppen spis eller liknande. Det kan också vara rökpartiklar som finns i luften, ex. vid större skogsbränder (även i annat land!).
Problemen kan ibland minskas genom att flytta brandvarnaren, alternativt vädra ut rökpartiklar, eller stänga ute partiklar som kommer utifrån.

Smuts & föroreningar.
Brandvarnarna kan få förhöjd känslighet om smuts och damm förorenar detektionskammaren.
Speciellt vid oönskade larm bör man dammsuga brandvarnare med en mjuk borste. Man kan även torka av den med en mycket lätt fuktad trasa.
För bästa resultat:
1. dammsug
2. blås
3. dammsug

Batteribytarsignalen ska ej förväxlas med larm. Batteribytarsignalen är önskad och ska följas upp med batteribyte och funktionskontroll genom testknappen.